HSYK'dan Flaş Açıklama

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) yargıya ilişkin yapılan tartışmalar ve Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

HSYK'dan Flaş Açıklama
  Açıklamada, "Adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren 21.12.2013 tarihli "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 2 nci ve 3 üncü maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır." denildi.


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Kamuoyunda yargıya ilişkin yapılan tartışmalar ve Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler HSYK Genel Kurulunda görüşülerek aşağıdaki açıklamanın yapılmasına 25.12.2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.


 Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarıdır. Kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız, birinin diğerine üstün olmadığı, medeni bir iş bölümü ve iş birliği içerisinde görev yaptığı sistemdir.

Anayasamıza göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları da bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir."

"ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ANAYASAYA AYKIRI"

"Anayasamızda savcıların adli görevleri ile hâkimlerin idari görevleri yönünden teftiş, denetleme ve genelge düzenleme yetkisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ait olduğu belirtilmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157, 160, 161 ve 164 üncü maddelerinde de; soruşturmanın gizli olduğu; ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle

doğrudan doğruya her türlü araştırmayı yapabileceği; adli kolluk görevlilerinin el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhal bildirmek

ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlü oldukları; adli kolluk görevlilerinin adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrinde oldukları, ancak soruşturma işlemlerinde sadece Cumhuriyet savcısının emirlerini yerine getirecekleri;

Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında da Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılacağı hususları açıkça vurgulanmıştır.

 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 167 nci maddesinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak Adli Kolluk Yönetmeliğinin kapsamı düzenlenmiş olup,

Cumhuriyet savcılarının adli görevlerine ilişkin hususların bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığı izahtan varestedir.

Ayrıca adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren 21.12.2013 tarihli "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 2 nci ve 3 üncü maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır."

"HSYK, HÂKİM VE SAVCILARDAN EYLEMLERİ SABİT GÖRÜLENLER HAKKINDA GEREKEN DİSİPLİN CEZALARINI UYGULAMAKTADIR"

"Diğer taraftan Anayasamızın 159 uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 4 üncü maddesinde hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp

yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görevleri arasında sayılmıştır.  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasanın ve Kanunun kendisine verdiği yetki ve görev çerçevesinde, hâkimler ve savcılar hakkında bugüne kadar gelen tüm ihbar ve şikâyetleri titizlikle değerlendirmiş ve ilgili kanunlarda yer alan disipline ilişkin hükümleri uygulamıştır.

Nitekim 2013 yılı içerisinde Kurulumuza gelen ihbar ve şikâyetler üzerine 13.500 hâkim ve savcıdan 331'i hakkında soruşturma izni verilmiş ve 19'u meslekten çıkarma cezası olmak üzere toplam 288 hâkim ve savcıya değişik disiplin cezaları verilmiştir. Görüldüğü üzere HSYK, hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevlerinin icaplarına uyup uymadığını titizlikle araştırmakta ve eylemleri sabit görülenler hakkında gereken disiplin cezalarını uygulamaktadır.

"YARGIYI YIPRATACAK VE TÖHMET ALTINDA BIRAKACAK TUTUMLARDAN KAÇINMASI DA YARGI CAMİASININ ORTAK BEKLENTİSİDİR"

"Bu itibarla; hâkim ve savcıların yasalara aykırı davranışta bulunduğunu veya sıfat ve görevlerine uygun davranmadığını düşünen herkesin HSYK'ya

şikâyette bulunması mümkündür. Görev sınırlarını aşan veya suç teşkil eden eylemlerde bulunan hâkim ve savcı varsa o hâkim ve savcılarla ilgili bugüne kadar gereğine tevessül edildiği gibi bundan sonra da edileceği izahtan varestedir.

Soruşturmaların yürütülmesine ilişkin yetki aşımı veya usulsüzlük olması durumunda bu konularda da 2802 sayılı kanunun disiplin maddeleri gereğince işlem yapılacağı açıktır.  

Ancak; özveri ve titizlikle görev yapan yargı mensuplarını zan altında bırakan beyan ve yazıların da, hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasinin unsuru olan bağımsız yargıya zarar vereceği hususu gözden ırak tutulmamalıdır.

 Bu nedenle; yargı bağımsızlığını ihlal etmeden, yargıya duyulan güveni zedelemeden varsa yanlışlıkları ortaya çıkarmak ve gereğini yapmak başta HSYK olmak üzere tüm yargı kurumlarının görevidir.

Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında tüm yetkililerin, basın mensuplarının ve kamuoyunun yargıyı yıpratacak ve töhmet altında bırakacak tutumlardan kaçınması da yargı camiasının ortak beklentisidir."


 ERDEM VE 4 ÜYE MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik açıklamasına muhalefet şerhi düştü.

Erdem, yapılan değişikliğin Anayasa ve kanunlara açıkça aykırı olduğu görüşüne katılmadığını belirtti. HSYK’nın açıklamasına Erdem’in yanı sıra 4 HSYK üyesi de muhalefet etti.

HSYK’nın Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiği açıklamasına 5 üye muhalefet şerhi düştü.

Muhalefet şerhi düşen üyelerden biri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK 1. Daire Üyesi Birol Erdem oldu. Erdem gerekçesinde, söz konusu yönetmelik değişikliğinin Cumhuriyet Savcılığı’nın adli görevlerine ilişkin yeni bir düzenleme içermediğini savunarak,

Cumhuriyet Başsavcısı’nın yürütülen soruşturma dosyaları hakkında bilgi sahibi olmasının da yasal düzenlemelerin zorunlu bir sonucu olup, bu konunun, soruşturmanın gizliliğini ihlal sayılmayacağını belirtti.

-"YARGI BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE YOK"-

Düzenlemede yargı bağımsızlığına müdahale olarak değerlendirilebilecek bir konu bulunmadığını bildiren Erdem, düzenlemenin kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyici bir yönünün de olmadığını ifade etti. Erdem, şunları kaydetti:

“Adli kolluğun en üst dereceli kolluk amirine, onun da mülki idare amirine bilgi vermesinin mevzuatın zorunlu bir sonucu olduğu, aksinin kabulü durumunda, alt dereceli adli kolluk görevlisinin vakıf olduğu bilgiyi, en üst dereceli kolluk amirinin veya mülki idare amirinin öğrenemeyeceği şekilde bir sonuç ortaya çıkmaktadır.”

Erdem, yönetmelikte yapılan değişiklikle adli kolluğa, en üst dereceli kolluk amirine, onun tarafından da mülki idare amirine adli olaylar hakkında bilgi verme yükümlülüğü getirildiğini vurgulayarak, yönetmelik değişikliğinin Anayasa ve kanunlara açıkça aykırı olduğu görüşüne katılmadığını belirtti.

-4 ÜYE DE ŞERH DÜŞTÜ-

Erdem dışında, HSYK’nın açıklamasına muhalefet şerhi koyan diğer üyeler şöyle:

“HSYK’nın 3. Daire Üyesi Ahmet Karayiğit, 1. Daire Üyesi İsmail Aydın, 2. Daire Üyesi Halil Koç, 3. Daire Üyesi Rasim
banner66
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner43

banner34

banner50

banner48

banner51